امیر مسعودی

فیزیک پایه دوازدهم

فیزیک پایه دوازدهم

فصل اول فیزیک دوازدهم (حرکت شناسی) امیر مسعودی

فصل سوم فیزیک دوازدهم (نوسان) امیر مسعودی

فصل چهارم فیزیک دوازدهم (اتمی و هسته ای) امیر مسعودی