امیر مسعودی

فیزیک پایه دهم

فیزیک پایه دهم

اندازه گیری و چگالی ، فیزیک دهم امیر مسعودی

ویژگی های فیزیک مواد ، فیزیک دهم امیر مسعودی

دما گرما قانون گازها ، فیزیک دهم امیر مسعودی