امیر مسعودی

ریاضی پایه دهم

ریاضی پایه دهم

ریاضی دهم فصل اول ( الگو ، دنباله و مجموعه ) امیر مسعودی

ریاضی دهم فصل چهارم (معادله و نامعادله ) امیر مسعودی

ریاضی دهم فصل ششم (شمارش) امیر مسعودی