امیر مسعودی

ریاضی پایـه دوازدهـم

ریاضی پایـه دوازدهـم

ریاضی دوازدهم (حد) امیر مسعودی

ریاضی دوازدهم (قدر مطلق و جز صحیح) امیر مسعودی

ریاضی دوازدهم (مشتق و کاربرد مشتق) امیر مسعودی

آموزش ریاضی ( تابع ) مهندس امیر مسعودی