امیر مسعودی

لیست قیمت محصولات امیر مسعودی

قیمت ریاضی دهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنباله ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مجموعه ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مثلثات ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی معادله ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۱۴۰
روش تست زنی نامعادله ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۱۱۰
روش تست زنی تابع ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۵۰
خلاقیت در تابع ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۴۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات) ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی شمارش ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۴۵
آموزش آمار و احتمال دهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال دهممهندس امیر مسعودی۱۳۵
خلاقیت در آمار و احتمال دهممهندس امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهممهندس امیر مسعودی۸۵
آموزش احتمال سه سالمهندس امیرمسعودی۹۵
روش تست زنی احتمال سه سالمهندس امیر مسعودی۱۰۰

قیمت فیزیک دهم

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی دهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوان دهممهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست‌زنی کار و انرژی دهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش ویژگی های فیزیکی مواد دهممهندس امیر مسعودی۱۷۰
روش تست زنی ویژگی فیزیکی مواد دهممهندس امیر مسعودی۱۹۵
آموزش دما,گرما و قانون گازها دهممهندس امیر مسعودی۱۹۰
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها دهممهندس امیر مسعودی۱۶۵
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱ تجربیمهندس امیر مسعودی۴۷۰

قیمت ریاضی یازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش هندسه تحلیلی یازدهممهندس امیر مسعودی۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی یازدهممهندس امیر مسعودی۴۵
معادله و سهمی یازدهممهندس امیر مسعودی۱۴۵
آموزش جامع تابع یازدهممهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی تابع یازدهممهندس امیر مسعودی۹۰
جمع بندی تابع یازدهممهندس امیر مسعودی۱۹۵
خلاقیت مثلثات یازدهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی مثلثات یازدهممهندس امیر مسعودی۱۶۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتی یازدهممهندس امیر مسعودی۱۳۵
روش تست زنی حد وپیوستگی یازدهممهندس امیر مسعودی۱۳۵
خلاقیت احتمال یازدهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال یازدهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهممهندس امیر مسعودی۸۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالمهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال کنکور (سه سال)مهندس امیر مسعودی۹۵
آموزش جامع احتمال (سه سال)مهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعمهندس امیر مسعودی۱۹۵

قیمت فیزیک یازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش الکتریسیته ساکن یازدهممهندس امیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی الکتریسیته ساکن یازدهممهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی خازن یازدهممهندس امیر مسعودی۴۰
آموزش جریان ومدار یازدهممهندس امیر مسعودی۱۲۰
روش تست جریان ومدار یازدهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش القا والکترومغناطیس یازدهممهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست مغناطیس یازدهممهندس امیر مسعودی۱۱۰
روش تست القا یازدهممهندس امیر مسعودی۱۱۵

قیمت ریاضی دوازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع احتمال سه سالمهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سالمهندس امیر مسعودی۹۵
خلاقیت احتمال دوازدهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال دوازدهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی تابع سه سالمهندس امیر مسعودی۱۳۰
روش تست زنی تابع دوازدهممهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی حد بی نهایتمهندس امیر مسعودی۸۵
مشتق وکاربرد مشتق دوازدهممهندس امیر مسعودی۲۶۰
روش تست زنی مثلثات سه سالمهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی مثلثات دوازدهممهندس امیر مسعودی۷۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالمهندس امیر مسعودی۶۰

قیمت فیزیک دوازدهم

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی حرکت شناسی دوازدهممهندس امیر مسعودی۱۳۰
روش تست زنی دینامیک دوازدهممهندس امیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی نوسان دوازدهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی امواج دوازدهممهندس امیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی اتمی و هسته ای دوازدهممهندس امیر مسعودی۲۴۰