قیمت ریاضی دهم

عنوان مدرس قیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنباله ریاضی دهم مهندس امیر مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله ریاضی دهم مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مجموعه ریاضی دهم مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات ریاضی دهم مهندس امیر مسعودی ۷۵
روش تست زنی معادله ریاضی دهم مهندس امیر مسعودی ۱۴۰
روش تست زنی نامعادله ریاضی دهم مهندس امیر مسعودی ۱۱۰
روش تست زنی تابع ریاضی دهم مهندس امیر مسعودی ۵۰
خلاقیت در تابع ریاضی دهم مهندس امیر مسعودی ۴۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات) ریاضی دهم مهندس امیر مسعودی ۳۰
روش تست زنی شمارش ریاضی دهم مهندس امیر مسعودی ۴۵
آموزش آمار و احتمال دهم مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال دهم مهندس امیر مسعودی 135
خلاقیت در آمار و احتمال دهم مهندس امیر مسعودی ۳۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهم مهندس امیر مسعودی ۸۵
آموزش احتمال سه سال مهندس امیرمسعودی ۹۵
روش تست زنی احتمال سه سال مهندس امیر مسعودی ۱۰۰

قیمت فیزیک دهم

عنوان مدرس قیمت
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی دهم مهندس امیر مسعودی ۱۱۵
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوان دهم مهندس امیر مسعودی ۷۰
روش تست‌زنی کار و انرژی دهم مهندس امیر مسعودی ۱۱۵
آموزش ویژگی های فیزیکی مواد دهم مهندس امیر مسعودی ۱۷۰
روش تست زنی ویژگی فیزیکی مواد دهم مهندس امیر مسعودی ۱۹۵
آموزش دما,گرما و قانون گازها دهم مهندس امیر مسعودی ۱۹۰
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها دهم مهندس امیر مسعودی ۱۶۵
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱ تجربی مهندس امیر مسعودی ۴۷۰

قیمت ریاضی یازدهم

عنوان مدرس قیمت
آموزش هندسه تحلیلی یازدهم مهندس امیر مسعودی ۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی یازدهم مهندس امیر مسعودی ۴۵
معادله و سهمی یازدهم مهندس امیر مسعودی 145
آموزش جامع تابع یازدهم مهندس امیر مسعودی ۷۵
روش تست زنی تابع یازدهم مهندس امیر مسعودی ۹۰
جمع بندی تابع یازدهم مهندس امیر مسعودی ۱۹۵
خلاقیت مثلثات یازدهم مهندس امیر مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی مثلثات یازدهم مهندس امیر مسعودی 165
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتی یازدهم مهندس امیر مسعودی ۱۳۵
روش تست زنی حد وپیوستگی یازدهم مهندس امیر مسعودی ۱۳۵
خلاقیت احتمال یازدهم مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی احتمال یازدهم مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهم مهندس امیر مسعودی ۸۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سال مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی احتمال کنکور (سه سال) مهندس امیر مسعودی ۹۵
آموزش جامع احتمال (سه سال) مهندس امیر مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی حد و پیوستگی جامع مهندس امیر مسعودی ۱۹۵

قیمت فیزیک یازدهم

عنوان مدرس قیمت
آموزش الکتریسیته ساکن یازدهم مهندس امیر مسعودی ۲۲۰
روش تست زنی الکتریسیته ساکن یازدهم مهندس امیر مسعودی ۷۵
روش تست زنی خازن یازدهم مهندس امیر مسعودی ۴۰
آموزش جریان ومدار یازدهم مهندس امیر مسعودی ۱۲۰
روش تست جریان ومدار یازدهم مهندس امیر مسعودی ۱۱۵
آموزش القا والکترومغناطیس یازدهم مهندس امیر مسعودی ۷۵
روش تست مغناطیس یازدهم مهندس امیر مسعودی ۱۱۰
روش تست القا یازدهم مهندس امیر مسعودی ۱۱۵

قیمت ریاضی دوازدهم

عنوان مدرس قیمت
آموزش جامع احتمال سه سال مهندس امیر مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سال مهندس امیر مسعودی ۹۵
خلاقیت احتمال دوازدهم مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی احتمال دوازدهم مهندس امیر مسعودی ۶۰
روش تست زنی تابع سه سال مهندس امیر مسعودی ۱۳۰
روش تست زنی تابع دوازدهم مهندس امیر مسعودی ۷۵
روش تست زنی حد بی نهایت مهندس امیر مسعودی ۸۵
مشتق وکاربرد مشتق دوازدهم مهندس امیر مسعودی ۲۶۰
روش تست زنی مثلثات سه سال مهندس امیر مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی مثلثات دوازدهم مهندس امیر مسعودی ۷۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سال مهندس امیر مسعودی ۶۰

قیمت فیزیک دوازدهم

عنوان مدرس قیمت
روش تست زنی حرکت شناسی دوازدهم مهندس امیر مسعودی ۱۳۰
روش تست زنی دینامیک دوازدهم مهندس امیر مسعودی ۲۲۰
روش تست زنی نوسان دوازدهم مهندس امیر مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی امواج دوازدهم مهندس امیر مسعودی ۲۲۰
روش تست زنی اتمی و هسته ای دوازدهم مهندس امیر مسعودی ۲۴۰